ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Darujte nám 2%

Chcem darovať 2%:

1) Požiadajte svojho zamestnávateľa (do 17.februára 2019) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechajte si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti (stiahnuť tlačivo tu). Do 17.februára je potrebné požiadať o ročné zúčtovanie, následne máte čas do 30.apríla.

2) Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (stiahnuť tlačivo tu)

3) Tieto 2 formuláre stačí zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska. Do 30.apríla.

Fyzická osoba alebo Právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické/právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Termín pre venovanie 2% je 31. marec 2019 (spolu s daňovým priznaním pre SZČO a firmy).

Vyhlásenie o poukázaní 2% je súčasťou daňového priznania (stiahnuť tlačivo tu)

názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

  • právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Hrušková 44/A, Bratislava, 831 06, Slovenská republika
  • Zapísaný v čísle spisu: VVS/1-900/90-52562
  • IČO: 51246619
  • číslo účtu – IBAN: SK9483300000002901371318 Fiobanka
Podporiť nás môžete aj poukázaním finančných prostriedkov na náš účet:
SK9483300000002901371318 Fiobanka ESBA – Early Start Bratislava o.z., zapísaný v čísle spisu: VVS/1-900/90-52562.
Vďaka Vašim 2% z dane, sme mohli v roku 2019 zrealizovať:
• rozšírenie priestorov centra ESBA v Bratislave

• preklad odbornej literatúry ESDM pre rodičov
do slovenského jazyka


• obnovenie materiálneho vybavenia (hračky, terapeutické pomôcky)

• vyškolenie ďalších 3 terapeutických a diagnostických pracovníkov
Vďaka Vašim 2% z dane, budeme môcť realizovať niektoré z našich cieľov na rok 2020:

• rozšírenie priestorov centra ESBA v Bratislave

• preklad odbornej literatúry do slovenského jazyka (pre rodičov, aj odborníkov)

• finančná podpora pre rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť dostatočne intenzívnu terapiu pre svoje dieťa

• obnovenie materiálneho vybavenia (hračky, terapeutické pomôcky)

• organizácia prednášok a workshopov, za účasti významných svetových odborníkov a terapeutov

• vzdelávacie pobyty v zahraničí pre zamestnancov centra ESBA

• vyškolenie ďalších terapeutických a diagnostických pracovníkov

• vzdelávacie programy pre učiteľov materských škôl, základných škôl, ktorí sa s deťmi s PAS čoraz častejšie stretávajú

Podporili nás

Projekt ESBA – Early Start Bratislava vznikol vďaka finančnej podpore Ing.Petra Poláčka, Petra Poláčka ml., odhodlaniu a vízii MUDr.Silvie Poláčkovej. Rodina Poláčkových naďalej centrum ESBA finančne podporuje.

Centrum ESBA finančne taktiež podporili: rodina Víglaššských.

Materiálne (hračky, administratívne potreby) nás podporili: Vanda Lesyková, rodina Dolinková, rodina Čalfová.

Svojimi službami: JUDr. Vratislav Šteffek, advokát, Vanda Lesyková (reklamná agentúra).