ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Darujte nám 2%

Chcem darovať 2%:

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo s názvom Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje:

Názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Právna forma: občianske združenie

IČO: 51246619

Sídlo: Hrušková 44 A, Bratislava, 831 06

Do kolónky ROK sa píše 2021

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete.

 1) Požiadajte svojho zamestnávateľa (do 17.februára 2019) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechajte si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Do 17.februára je potrebné požiadať o ročné zúčtovanie, následne máte čas do 30.apríla.

2) Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3) Tieto 2 formuláre stačí zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska. Do 30.apríla.

Fyzická osoba

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022


 1. 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maxim. suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete poslať peniaze pre ESBA – Early Start Bratislava:

  Názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 51246619

  Sídlo: Hrušková 44 A, Bratislava, 831 06


  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

  Poznámky:
  Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu mesiacov od 01/2023 do 12/2023 spolu s ostatnými príspevkami.

  Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti. 

  – Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

  – IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.


Právnická osob

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2022

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

b) Pokiaľ právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

Právna forma: občianske združenie

IČO: 51246619

Sídlo: Hrušková 44 A, Bratislava, 831 06

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.

názov: ESBA – Early Start Bratislava o.z.

  • právna forma: občianske združenie
  • Sídlo: Hrušková 44/A, Bratislava, 831 06, Slovenská republika
  • Zapísaný v čísle spisu: VVS/1-900/90-52562
  • IČO: 51246619
  • číslo účtu – IBAN: SK9483300000002901371318 Fiobanka
Podporiť nás môžete aj poukázaním finančných prostriedkov na náš účet:
SK9483300000002901371318 Fiobanka ESBA – Early Start Bratislava o.z., zapísaný v čísle spisu: VVS/1-900/90-52562.
Vďaka Vašim 2% z dane, sme mohli v roku 2019 zrealizovať:
• rozšírenie priestorov centra ESBA v Bratislave

• preklad odbornej literatúry ESDM pre rodičov
do slovenského jazyka


• obnovenie materiálneho vybavenia (hračky, terapeutické pomôcky)

• vyškolenie ďalších 3 terapeutických a diagnostických pracovníkov
Vďaka Vašim 2% z dane, budeme môcť realizovať niektoré z našich cieľov na rok 2022:

• rozšírenie priestorov centra ESBA v Bratislave

• preklad odbornej literatúry do slovenského jazyka (pre rodičov, aj odborníkov)

• finančná podpora pre rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť dostatočne intenzívnu terapiu pre svoje dieťa

• obnovenie materiálneho vybavenia (hračky, terapeutické pomôcky)

• organizácia prednášok a workshopov, za účasti významných svetových odborníkov a terapeutov

• vzdelávacie pobyty v zahraničí pre zamestnancov centra ESBA

• vyškolenie ďalších terapeutických a diagnostických pracovníkov

• vzdelávacie programy pre učiteľov materských škôl, základných škôl, ktorí sa s deťmi s PAS čoraz častejšie stretávajú

Podporili nás

Projekt ESBA – Early Start Bratislava vznikol vďaka finančnej podpore Ing.Petra Poláčka, Petra Poláčka ml., odhodlaniu a vízii MUDr.Silvie Poláčkovej. Rodina Poláčkových naďalej centrum ESBA finančne podporuje.

Centrum ESBA finančne taktiež podporili: rodina Víglaššských.

Materiálne (hračky, administratívne potreby) nás podporili: Vanda Lesyková, rodina Dolinková, rodina Čalfová.

Svojimi službami: JUDr. Vratislav Šteffek, advokát, Vanda Lesyková (reklamná agentúra).