Čo je včasná intervencia pre deti s PAS?

Pod pojmom intervencia rozumieme podľa stránky National Autistic Society „každý druh aktivity (liečba, terapia alebo poskytnutie služby), ktorá je navrhnutá tak, aby zlepšila kvalitu života ľudí, nachádzajúcich sa na autistickom spektre.“

Včasná intervencia znamená poskytnutie služieb deťom s vývinovými omeškaniami alebo poruchami a ich rodinám už v ranom detstve (0-5 rokov).

Štúdie ukázali, že čím skôr je deťom s poruchou autistického spektra poskytnutá vhodná intervencia, tým väčší efekt je možné dosiahnuť v rozvoji intelektu, jazykových schopností a sociálnych interakcií.

Existujú rôzne typy intervencií a ich množstvo neustále narastá. Hoci neexistuje liečba, ktorá by človeka vyliečila z autizmu, výskumy ukazujú, že niektoré intervencie môžu byť účinné pre zmiernenie jeho príznakov. Niektoré sa špecializujú len na zmierňovanie hlavných príznakov (nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnych interakcií a repetitívneho správania), iné sa zameriavajú aj na pridružené problémy (úzkosť, agresívne správanie, sebapoškodzovanie).

Hoci neexistuje liečba, ktorá by človeka vyliečila z autizmu, výskumy ukazujú, že niektoré intervencie môžu byť účinné pre zmiernenie jeho neželaných prejavov.

Neexistuje jeden typ intervencie, ktorý by bol vhodný pre všetkých. Každý človek s poruchou autistického spektra, či už dieťatko alebo dospelá osoba, je jedinečný aj so svojimi schopnosťami a potrebami. To čo niekomu pomáha, môže mať pri druhom minimálny alebo žiadny účinok. Preto je dôležité vybrať intervenciu, ktorá bude vyhovovať konkrétnemu jednotlivcovi.

Video – prehľad najznámejších terapií a intervencií pre deti s poruchou autistického spektra

Video predstavuje najrozšírenejšie terapeutické prístupy a intervencie založené na vedeckých poznatkoch a výskumoch – Applied Behavioral Analysis (ABA), TEACCH, JASPER, ESDM, DIR, FLOORTIME a biomedicínske intervencie.

(obsahuje slovenské titulky, ak sa nezapnú automaticky, stlačte ikonku titulkov „CC“ na dolnej lište. Zdroj: spektrum.life)

Ďalšie informácie

V nasledujúcom texte spomenieme niektoré intervencie, ktorých pozitívne účinky sú vedecky overené a odporúčané stránkou National Autistic Society.

Early Start Denver Model

ESDM (Early Start Denver Model) je názov prístupu včasnej intervencie pre deti s poruchou autistického spektra, vo veku 12 – 60 mesiacov.

Tento prístup bol vyvinutý tímom výskumníkov a expertov z klinickej praxe na čele so psychologičkami Sally Rogersovou a Geraldine Dawsonovou, priekopníčkami v oblasti terapie autizmu v USA. Na základe mnohoročnej výskumnej činnosti a práce s deťmi a ich rodinami vytvorili model, ktorý kombinuje prvky viacerých prístupov: u nás známejšej Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA), Pivotal response treatment (PRT) a pôvodného Denverského modelu.

– podrobnejšie informácie o ESDM nájdete na našej stránke tu.

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)

Aplikovaná behaviorálna analýza znamená systematický spôsob pozorovania správania jednotlivca, identifikovanie želaných zmien v tomto správaní a výber a použitie metód vhodných pre dosiahnutie týchto zmien.

Je to vedecky overený prístup, ktorý vychádza z poznatkov, že správanie jednotlivca je ovplyvnené prostredím a súborom okolností, odohrávajúcich sa pred a po danom správaní. ABA terapia je založená na myšlienke, že správanie sa môže zmeniť manipulovaním situácie, ktorá danému správaniu predchádza (antecedent) a/alebo manipulovaním toho, čo sa stane po danom správaní (konsekvencia). Terapeut následne analyzuje úspešnosť vybranej intervencie a ak je to nevyhnutné, navrhuje jej zmenu tak, aby v budúcnosti k želanému správaniu došlo.

Príklad:
Aby sa bolo dieťa úspešnejšie v komunikácii a pri sociálnych interakciách (správanie), terapeut názorne demonštruje efektívnejšie spôsoby komunikácie s rovesníkmi (antecedent) a následne dieťa odmení (konsekvencia) keď sa objaví zlepšenie.

ABA terapia má široké spektrum využitia vrátane terapie pre deti aj dospelých s poruchou autistického spektra a tiež terapie iných vývinových porúch. ABA princípy sú využívané ako súčasť iných intervenčných prístupov (napr. ESDM, PRT a mnohé iné).

Discrete Trial Training (DTT)

DTT j vysoko štruktúrovaná tréningová technika v rámci ktorej klient na základe inštrukcií trénera vykonáva série pokusov (trials), ktoré v sebe vždy zahŕňajú možnosti učenia. Každá séria pokusov má jasne definovaný začiatok a koniec. Na začiatku zadá tréner krátku jasnú inštrukciu alebo otázku. Tréner môže dieťaťu ukázať, ako správne zareagovať (tzv. prompt). Ak dieťa inštrukciu splní, je okamžite odmenené (pochvala alebo niečo, čo má dieťa rado). Ak inštrukciu nedokáže splniť, tréner ju zopakuje, alebo skúsi zmenu prístupu (napr. iný prompt). DTT je často využívaný skôr ako súčasť iných intervenčných programov.

Pivotal Response Treatment

PRT je prístup založený na myšlienke, že určité aspekty detského vývinu sú považované za ťažiskové, a teda kľúčové pre správanie, ktoré od nich závisí. Týmito ťažiskovými oblasťami sú motivácia, sebaregulácia, iniciatíva a schopnosť reagovať na viacero podnetov. Jedná sa teda o formu učenia, v ktorej sa tréner alebo terapeut zameriava na zmenu v týchto oblastiach, aby mohlo dôjsť k zmene správania, ktoré sa na ne viaže ako napríklad jazyk a reč, sociálne správanie a i.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication-Handicapped Children)

Pod týmto názvom sa skrýva množstvo aktivít a služieb pre deti a dospelých s autizmom. Prístup TEACCH vznikol v Severnej Karolíne v USA, ako komunitná organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, domácej starostlivosti a podpory zamestnanosti, dnes sa však jeho prvky využívajú celosvetovo popri iných prístupoch.

Všetky poskytované služby sú navrhnuté tak, aby podporovali učenie a vývin (najmä vývin komunikácie, sociálnych zručností, samostatnosti, zvládacích stratégií a zručností užitočných v každodennom živote). Tento prístup je založený na porozumení „kultúry autizmu“ – znakoch charakteristických pre myslenie a správanie ľudí s poruchou autistického spektra a vytvorení individuálneho plánu pre každého klienta a študenta.