Diagnostika

DIAGNOSTIKA

Ako Prebieha Diagnostika

Realizujeme vyšetrenia, ktoré sú zlatým štandardom vo vyspelých krajinách,
pri hodnotení miery príznakov autistického spektra.
Ide o vyšetrenia ADI-R (interview s rodičom/rodičmi) a ADOS-2 (priame pozorovanie dieťaťa).

Vyšetrenie ADOS-2 trvá približne 40-60 minút.
Počas administrácie dieťa dostáva príležitosti, kedy je možné hodnotiť jeho sociálne a komunikačné schopnosti.

Aby neboli znevýhodnené deti s oneskoreným vývinom reči, pri ADOS – 2 je k dispozícii 5 modulov.
Administrátor/ka sa rozhoduje pri výbere modulu, na základe úrovni expresívnej reči dieťaťa, na druhom mieste sa berie do úvahy
aj chronologický vek dieťaťa.

Výsledky sú vyhodnocovane na základe kódovania, podľa presne daných kritérií.
Výsledkom je zhodnotenie miery autistických príznakov u daného dieťaťa.

Kombinácia uvedených vyšetrovacích metód, ADOS-2 a ADI-R, je považovaná za „zlatý štandard“ v procese diagnostiky poruchy autistického spektra vo svetovom meradle. Obe škály spoločne poskytujú komplexný obraz o diagnostike dieťaťa/dospelého z hľadiska autistickej poruchy a preukazujú 85% senzitivitu a 87% špecificitu v porovnaní s kritériami určenými v MKCH-10 a DSM-IV (Baird a spol., 2011; Matson a spol., 2012).Samotnú diagnózu nestanovujeme, tu môže dať dieťaťu len detský psychiater. Psychiatri, zvyčajne uvedené vyšetrenia poznajú (ADOS-2, ADI-R),
rešpektujú ich a sú pre nich dôležitou súčasťou pri konečnom stanovení diagnózy.