Diagnostika

DIAGNOSTIKA

Ako prebieha diagnostika

Realizujeme vyšetrenia, ktoré sú zlatým štandardom vo vyspelých krajinách,
pri hodnotení miery príznakov autistického spektra.
Ide o vyšetrenia ADI-R (interview s rodičom/rodičmi) a ADOS-2 (priame pozorovanie dieťaťa).
Vyšetrenie ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule, pozostáva z priameho pozorovania dieťaťa pri presne stanovených aktivitách a ponukách, ktoré vytvárajú dostatok možností pre sociálnu interakciu a komunikačné schopnosti dieťaťa.

 

Vyšetrenie je hodnotené prísnym kódovacím systémom a výsledkom je miera autistických príznakov u daného jedinca. Administrovať vyšetrenie ADOS-2 môže len certifikovaný odborník v danej metóde.

Aby neboli znevýhodnené deti s oneskoreným vývinom reči, pri ADOS – 2 je k dispozícii 5 modulov. O výbere modulu rozhoduje úroveň expresívnej reči dieťaťa ako aj chronologický vek dieťaťa.

Vyšetrenie trvá 40-60min. 

Vyšetrenie ADI-R, Autism Diagnostic Interview-Revised, je štruktúrovaný rozhovor s rodičom alebo oboma rodičmi dieťaťa, prípadne opatrovníkom. Vyšetrenie je realizované iným administrátorom, než ADOS -2. 

ADI-R sa zameriava na 3 domény:

1.     Jazyk/komunikácia

2.     Recipročné sociálne interakcie

3.     Obmedzené, opakujúce sa, stereotypné správanie a záujmy

Vyšetrenie zvyčajne trvá 1,5 až 2,5 hodiny. Počas vyšetrenia nie je dieťa prítomné. Výsledky sú vyhodnocované na základe kódovania, podľa presne daných kritérií.

Výsledkom je zhodnotenie miery autistických príznakov u daného dieťaťa.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19  je možné realizovať vyšetrenie aj formou online.
Kombinácia uvedených vyšetrovacích metód, ADOS-2 a ADI-R, je považovaná za „zlatý štandard“ v procese diagnostiky poruchy autistického spektra vo svetovom meradle. Obe škály spoločne poskytujú komplexný obraz o diagnóze dieťaťa/dospelého z hľadiska autistickej poruchy a preukazujú 85% senzitivitu a 87% špecificitu v porovnaní s kritériami určenými v MKCH-10 a DSM-IV (Baird a spol., 2011; Matson a spol., 2012).

Samotnú diagnózu nedávame, tú môže dať dieťaťu len detský psychiater. Detskí psychiatri uvedené vyšetrenia (ADOS-2, ADI-R) poznajú a
sú pre nich dôležitou súčasťou pri konečnom stanovení diagnózy poruchy autsitického spektra.