Terapia

TERAPIA

Ako prebieha terapia

Poskytujeme priamu terapeutickú intervenciu, podľa modelu ESDM.

 má na starosti vstupné vyšetrenie dieťaťa – Curriculum Checklist ESDM
– vypracovanie terapeutického plánu na časový úsek troch mesiacov
– celkový prehľad o vedení terapie
– hlavný koordinátor je zároveň ako terapeut súčasťou terapeutického tímu, ktorý sa venuje dieťaťu

Na základe vstupného vyšetrenia získame dôležité informácie o tom, kde sa dieťa v jednotlivých doménach (expresívna komunikácia, receptívna komunikácia, hrubá motorika, jemná motorika, hra, sociálne zručnosti, samostatnosť) vývinovo nachádza. Cieľom prístupu ESDM je čo najbližšie sa priblížiť v jednotlivých schopnostiach svojim rovesníkom.

Terapeutický plán je vypracovaný na dobu 3 mesiacov, pozostáva z 10 až 20 terapeutických cieľov, sú v ňom zohľadnené všetky vývinové domény podľa princípov ESDM. Zámerom terapie je po období 3 mesiacov dosiahnutie jednotlivých cieľov, vypracovaných v terapeutickom pláne. Po uplynutí 3 mesiacov alebo dosiahnutí cieľov terapie skôr (tzv. fast learner child) je vypracovaný ďalší terapeutický plán.

terapeutický tím sa venuje dieťaťu, terapia prebieha formou 1:1 – jedna terapeutka sa venuje jednému dieťaťu.

ako aj rôzne otázky, ktoré sa v priebehu procesu objavia.

Naďalej v prípade potreby spolupracujeme s certifikovanou terapeutkou ESDM, Saulé Westenholz, ktorá pôsobí v Dánsku.