ESDM – Early Start Denver Model

ESDM (Early Start Denver Model) je názov prístupu včasnej intervencie pre deti s poruchou autistického spektra, vo veku 12 – 60 mesiacov.

Tento prístup bol vyvinutý tímom výskumníkov a expertov z klinickej praxe na čele so psychologičkami Sally Rogersovou a Geraldine Dawsonovou, priekopníčkami v oblasti terapie autizmu v USA. Na základe mnohoročnej výskumnej činnosti a práce s deťmi a ich rodinami vytvorili model, ktorý kombinuje prvky viacerých prístupov: u nás známejšej Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA), Pivotal response treatment (PRT) a pôvodného Denverského modelu.

Hlavné ciele ESDM

Hlavným cieľom ESDM je dosiahnutie rovnomerného vývinu vo všetkých oblastiach (najmä však v oblasti komunikácie, sociálnych zručností, kognitívnych schopností, detskej hry, jemnej a hrubej motoriky) a tým zmiernenie príznakov autizmu.

Zámerom je posilniť deti s poruchou autistického spektra, aby sa stali aktívnymi účastníkmi diania vo svete okolo nich a iniciatívnymi pri nadväzovaní interakcií s druhými, použitím výučbových stratégií zameraných na rozvoj v sociálno-emocionálnej a kognitívnej oblasti a rozvoj jazyka a komunikácie.

A toto je skutočne mojím cieľom. Odstrániť nedostatky a pomôcť deťom fungovať v každom prostredí. Pomôcť im, aby boli schopné interagovať s rovesníkmi a robiť to, čo sa od nich v ich veku očakáva.“
Sally Rogers

Hlavné zásady ESDM

• uplatňovanie výučbových stratégií v prirodzenom prostredí
• vychádza z poznatkov o typickom priebehu vývinu a snaží sa k nemu priblížiť stanovením cieľov a terapeutického plánu, jedinečného pre každé dieťa
• vysoká zaangažovanosť rodičov
• zameranie na pozitívne pôsobenie a vzťah medzi terapeutom a dieťaťom
• rovnomerné zapájanie sa dieťaťa a terapeuta do spoločných aktivít
• rešpektovanie a nasledovanie záujmov dieťaťa
• rozvoj jazyka a komunikácie ako súčasť pozitívneho, láskyplného vzťahu

Priebeh terapie

Prvým krokom pred začiatkom terapie je posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa. Slúži k tomu úvodný dotazník (Curriculum Checklist), ktorý terapeut vyplní na základe výpovedí rodičov, prípadne iných odborníkov, ktorí s dieťaťom pracujú a tiež na základe vlastného pozorovania dieťaťa. Tieto údaje sú potom východiskovým bodom pre stanovenie zručností, ktoré už dieťa ovláda a tých, ktoré je potrebné rozvinúť a tiež pre stanovenie cieľov terapie a vhodný výber výučbových stratégií.

Ciele terapie (Objectives) sú krátkodobé a navrhnuté tak, aby si dieťa osvojilo želané zručnosti v priebehu 12 týždňov. Po ich uplynutí sú ciele znovu preformulované.

Aby bola terapia efektívna, odporúčaný rozsah je 20 a viac hodín týždenne, jej priebeh však nie je striktne daný. Môže sa odohrávať v poradenskom centre rovnako ako aj v domácom prostredí a podieľať sa na nej môže terapeutický tím zložený z viacerých členov, aj samotní rodičia.


Ďalšie zdroje informácií o ESDM:

– Autism Speaks – The Early Start Denver Model (ESDM)
– UC Davis Mind Institute – What is the ESDM?
– Centrum Adesse – ESDM